Algemeen

Op deze website vind je informatie over het Van Mossel Museum. Dit maakt deel uit van de Van Mossel Automotive Group (hierna: Van Mossel). Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Van Mossel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Van Mossel besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. Van Mossel sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Mossel.

E-mail verkeer

E-mailberichten en bijlagen daarvan zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Van Mossel.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en bijlagen daarvan aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

Van Mossel is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of bijlagen daarvan.

Van Mossel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen, ontvangen of verwerken van de inhoud van e-mailberichten.

Internetsites van derden

Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Van Mossel draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Van Mossel de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Verplichting voor de gebruiker

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden en/of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Indien de gebruiker via de website een account aanmaakt, dan dient de gebruiker er voor zorg te dragen dat een eventueel aan de gebruiker verstrekt wachtwoord en ID-naam of nummer zorgvuldig en op een vertrouwelijke plaats wordt bewaard. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ook indien dat plaatsvindt door derden.

Afspraak museumbezoek

Van Mossel biedt met het Van Mossel Museum een kijkje in de historie van het bedrijf. Via de afsprakenmodule kan een reservering worden gemaakt voor een bezoek. Na bevestiging van de reservering gaat Van Mossel ervan uit dat de reserveerder aanwezig is op de afspraak. Indien de reserveerder de afspraak wil annulering, gelieve dit bij voorkeur >48 uur voor de afspraak te laten weten via info@vanmosselmuseum.nl. Indien de afspraak vanuit de zijde van Van Mossel onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Van Mossel contact opnemen met de reserveerder. Hieruit kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding.

Cookies